Текст кадиша

Ашкеназкое произношение

Кадиш Ятом

Исгадал вэискадаш шмэй рабо. Бэолмо ди вро хирусэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй виковэйв мэшихэй. Бэхаэйхойн увэйоймэйхойн увэхаэй дэхол бэйс Исроэль бааголо увизман корив вэимру омэйн. Йегэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо. Исборэйх вэиштабах вэиспоэйр вээисроймом вэиснасэй вэисгадор вэисалэ вэисгалол шмэй дэкудша брих гу. Лээло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн.

Йегэй шломо рабо мин шмайо вэхаим тойвим олэйну вэал кол исроэль вэимру омэйн.

Ойсэ шалом бимроймов. Гу йяасэ шолом олэйну вэал кол исроэль вэимру омэйн. 

Кадиш Ятом Аудио

Кадиш Дерабанан

Исгадал вэискадаш шмэй рабо. Бэолмо ди вро хирусэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй виковэйв мэшихэй. Бэхаэйхойн увэйоймэйхойн увэхаэй дэхол бэйс Исроэль бааголо увизман корив вэимру омэйн. Йегэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо. Исборэйх вэиштабах вэиспоэйр вээисроймом вэиснасэй вэисгадор вэисалэ вэисгалол шмэй дэкудша брих гу. Лээло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн.

Ал Исроэль вэал рабонан вэал талмидэгойн вэал кол талмидэй талмидэгойн, вэал кол мон дэоскин бэорайсо, ди вэасро годэйн вэди вэхол асар ваасар. Йэгэй лэгойн улэхойн шоломо рабо хино вэхисдо вэрахамин вэхаин арихин умэзойно рэвихо уфурконо мин кодом авугойн дивишмайо вэимру омэйн.

Йегэй шломо рабо мин шмайо вэхаим тойвим олэйну вэал кол исроэль вэимру омэйн.

Ойсэ шалом бимроймов. Гу йяасэ шолом олэйну вэал кол исроэль вэимру омэйн. 

Сефардское произношение

Кадиш Ятом

Итгадаль вэиткадаш шмэй раба. Бэальма ди вра хирутэй вэямлих малхутэй вэяцмах пурканэй викарэв мэшихэй. Бэхайейхон увэйомэйхон увэхайей дэхоль бэйт Исраэль баагала увизман карив вэимру амэн. Йеэй шмэй раба мэворах леолам улеолмэй олмая.Итбарэх вэйиштабах вэйитпаэр вэйитромам вэитнасэ вэитадар вэитале вэитгалаль шмэй дэкудша брих hу. Леэйла мин коль бирхата вэширата тушбэхата вэнэхэмата даамиран бэалма вэимру амэн.

Йеэ шлама раба мин шмая вэхаим товим алейну вэаль коль исраэль вэимру амэн. Осэ шалом бимромав у яасэ шалом алейну вэаль коль Исраэль вэимру амэн.

Кадиш Дерабанан 

Итгадаль вэиткадаш шмэй раба. Бэальма ди вра хирутэй вэямлих малхутэй вэяцмах пурканэй викарэв мэшихэй. Бэхайейхон увэйомэйхон увэхайей дэхоль бэйт Исраэль баагала увизман карив вэимру амэн. Йеэй шмэй раба мэворах леолам улеолмэй олмая.Итбарэх вэйиштабах вэйитпаэр вэйитромам вэитнасэ вэитадар вэитале вэитгалаль шмэй дэкудша брих hу. Леэйла мин коль бирхата вэширата тушбэхата вэнэхэмата даамиран бэалма вэимру амэн.

Аль Исраэль вэаль рабанан, вэаль талмидэйhон вэаль коль талмидэй талмидэйон, вэаль коль ман дэаскин бэорайта, ди вэатра адэн вэди вэхоль атар ваатар, йеэ леhон улехон шлама раба хина вэхисда вэрахамин вэхайин арихин умэзона рэвиха уфуркана мин кадам авугон дэвишмая, вэимру амен.

Йеэ шлама раба мин шмая вэхаим товим алейну вэаль коль исраэль вэимру амэн. Осэ шалом бимромав у яасэ шалом алейну вэаль коль Исраэль вэимру амэн.